Bijlandse Plas

Bijlandse Plas

De Bijlandse Plas ligt in de uiterwaarden van het natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort en is aangewezen als Natura2000 gebied. Het gebied kent moderne en aantrekkelijke voorzieningen voor zowel dagrecreanten als watersporters. Er is volop ruimte om ongestoord te surfen, waterfietsen, zeilen, varen of zwemmen. De Bijland ligt dichtbij de hoofdkraan van Nederland, een splitsing van belangrijke rivieren: de Rijn, Waal en IJssel. En is daardoor bij uitstek geschikt als uitvalsbasis voor vaartochten over Nederlandse wateren. Desondanks kent het gebied enkele grote problemen. Zo is de plas vanaf de jaren 60 langzaam aangezand op de bodem als gevolg van het continu in- en uitstromen van Rijnwater. Omdat de stroomsnelheid van water in de Bijlandse Plas heel laag is, kunnen de zanddeeltjes gemakkelijk naar de bodem zakken. Als gevolg van de aanzanding is de plas bij laag water onbevaarbaar geworden. Dit probleem wordt versterkt doordat de Rijn jaarlijks 2 centimeter lager komt te liggen. Dat komt door het uitschuren van de bodem, ook wel bodemerosie genoemd. De afgelopen 100 jaar is de bodem van de Rijn zo’n 2 meter lager komen te liggen.

 

Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde

Door middel van kleinschalige zandwinning zal de Bijlandse Plas op diepte gemaakt worden waardoor een nieuwe impuls als hoogwaardig recreatiegebied ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. Samen met de klankbordgroep en andere stakeholders wordt de uitvoeringswijze en fasering afgestemd. De klankbordgroep bestaat hoofdzakelijk uit belanghebbenden en omwonenden, die zich zeer betrokken voelen bij het gebied. In de ontgrondingsvergunning die door de Provincie Gelderland is verleend wordt naast nationale grondstoffenvoorziening het recreatieve belang van het project meegewogen. Momenteel heeft de Bijlandse Plas een regionale functie op het gebied van strand- en waterrecreatie en is het 1 van de 70 belangrijkste zwemwateren in de provincie Gelderland. Een functie die steeds meer in het gedrang komt door jarenlange aanzanding. Kortom: groot onderhoud is een functionele aanjager om invulling te geven aan een stukje maatschappelijke meerwaarde. Mede hierdoor is ook de gemeente Zevenaar positief betrokken met het plan om de leefbaarheid van het gebied in stand te houden en te verbeteren.

Klik hier voor de uitnodiging en bekijk hier de informatiefolder van een gebiedsontwikkelingsproject waar we momenteel aan werken.