Bijlandse Waard

In de Rijnwaardense Uiterwaarden, onderdeel van het Nationaal Landschap de Gelderse Poort, ligt de Bijlandse Waard. Een gebied met ondiepe plassen ontstaan door kleiwinning, omzoomd door wilgenbos, en maïsland. Voor een betere bescherming tegen overstromingen en de ontwikkeling van meer riviernatuur is het nodig het gebied anders in te richten. Obstakels die de doorstroom van de rivier belemmeren worden verwijderd en er wordt zand gewonnen voor onder andere de betonindustrie. Tegelijk worden voorwaarden gecreëerd voor een verdere ontwikkeling van riviernatuur en een betere beleving van het gebied.

Onderdeel van een totaal opgave

Het project Bijlandse Waard is net als de projecten Groene Rivier, Lobberdense Waard, Oevergeul Boven-Rijn en Geitenwaardse Polders onderdeel van het plan Rijnwaardense Uiterwaarden. De verschillende maatregelen in deze uiterwaarden zorgen ervoor dat de waterstand bij hoog water 11 centimeter lager ligt. Daardoor worden bewoners en bedrijven in het rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater. Gelijktijdig wordt er 500 ha nieuwe natuur gerealiseerd en wordt het gebied beter toegankelijk voor recreatie.

Wat gaat er hier gebeuren

Bij hoog water stroomt de Blauwe rivier, een extra waterloop die straks door de hele Rijnwaardense Uiterwaarden gaat lopen, door het midden van de Bijlandse Waard. Dit centrale deel van de Waard is hiervoor doorstroombaar gemaakt doordat er diep open water is gecreëerd. Hoewel een burcht van de bever hiervoor verplaatst moet worden, krijgt deze diersoort straks meer ooibos tot zijn beschikking. Grotere eenheden zachthoutooibos krijgen de kans zich te ontwikkelen in de flanken van het gebied. De Meervleermuis en broedvogels als Kleine plevier en Oeverloper vinden hier in de beginfase hun leefgebied. Blauwborst en Nachtegaal die houden van het jonge ooibos zullen hier ook hun plek vinden. Aalscholver en Blauwe reiger vinden hun onderdak in onder andere de Oude Eendenkolk; oud ooibos dat gehandhaafd blijft.

Hoewel de toegankelijkheid van het gebied beperkt blijft om flora en fauna te beschermen, zal de recreatieve waarde van de Bijlandse Waard toenemen. Er komen doorkijkjes, een informatiepaneel en een vogel- en wildobservatieplek.

Partijen

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en de eigenaar van het gebied, straatbaksteenfabriek de Bylandt www.bylandt.com, werken samen aan dit project. Het plan Rijnwaardense Uiterwaarden maakt deel uit van het programma “Ruimte voor de Rivier” van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de natuur- en veiligheidsdoelstelling in het rivierengebied zoals beschreven in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

Klik hier voor de folder van de Bijlandse Waard: Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving.