Lus van Linne

De Lus van Linne is een uiterwaard in de gemeente Roermond die wordt omsloten door de grootste meanderbocht van de Maas. Het plangebied is in de twintigste eeuw grotendeels verdiept door de winning van (ballast-) grind voor de Nederlandse Spoorwegen. In het gebied liggen drie grote plassen die worden omgeven door landbouwgronden en natuurterreinen. Na grondig onderzoek, overleg met omwonenden, natuurorganisaties en overheidsinstanties is door Bichterweerd de vergunning voor dit project verkregen. Van Nieuwpoort werkt samen met Bichterweerd aan de realisatie van het project en zo aan een betere toekomst voor mens en natuur. De herinrichting wordt gefinancierd door de winning van het grind en zand uit de plas.

 

Verrijking gebied Lus van Linne

Het project Lus van Linne voegt robuuste natuur toe aan het omliggende watersportgebied "de Maasplassen". De lang ontoegankelijke Lus van Linne wordt na de winning van grind en zand vrij toegankelijk voor wandelaars. De aan de westzijde gelegen Osenplas wordt een nieuw vaardoel in de Maasplassen. Via een nieuw aan te leggensteiger kan aan land worden gegaan voor een bezoek aan het nieuwe natuurgebied, het veel bezochte sluizencomplex bij Osen of de stuw Linne.

 

Nieuwe natuur

Het project geeft zowel de rivier als de riviernatuur meer ruimte. Delen van de uiterwaard worden verlaagd tot grindrijke oevers, er worden meestromende geulen en eilanden aangelegd en een deel van de plassen wordt verondiept. Er ontstaat ruimte voor afzettingen door wind en water, steilranden, stroomgeulen, opwassen en droogvallende platen. De riviervissen en vele andere riviergebonden soorten zullen sterk profiteren. Oever- en watervegetaties nemen toe. Door begrazing in natuurlijke dichtheden komt een soortenrijk mozaïek van graslanden, struwelen, moerassen en ooibossen tot ontwikkeling waarbij de bestaande natuur wordt gehandhaafd.

 

Hoogwaterveiligheid versterken

Door het project "Nieuw leven in de Lus van Linne" neemt het overstromingsrisico bij hoog water aanzienlijk af. De afvoercapaciteit voor hoogwaterperioden wordt fors vergroot. Tot 10 km stroomopwaarts van het project dalen de waterstanden bij hoog water op de Maas. Ter hoogte van de stuw Linne is de waterstandsdaling bij hoog water meer dan 40 cm. Het waterstand verlagende effect kan in de toekomst verder worden vergroot door het aanpassen van de kades en de overlaten binnen de Lus van Linne.

 

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

De Lus van Linne is een gebiedsontwikkelingsproject dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en Bichterweerd. Wij streven ernaar om met verantwoorde zand-en grindwinning toegevoegde waarde te leveren voor mens en dier. Om die reden is Van Nieuwpoort in 2016 Natural Captain geworden. Natural Captains is een koploperprogramma waarin bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurza(a)m(er) te gebruiken. Alle Natural Captains doen dit door samen te werken en te experimenteren in concrete projecten. Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en materialen. Samen le eren zij goederen en diensten die de basis vormen voor onze economie en ons welzijn. Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal.

 

Toekomstbeeld

De uitvoering van het project heeft een looptijd van 10 tot 12 jaar en Stichting Limburgs Landschap is de eigenaar van het gebied.

Via de website www.lusvanlinne.nl is de voortgang van het project te volgen.